Giới thiệu

 Khoa Công nghệ Sinh học, trường Đại học Bình Dương được thành lập theo quyết định số 01/04/QĐ-ĐHDLBD của Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương ký ngày 07/01/2004.

Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị là tổ chức xây dựng, quản lý mục tiêu – chương trình – nội dung đào tạo Công nghệ sinh học. Đồng thời xây dựng bộ máy tổ chức, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng các mối quan hệ hợp tác trong và ngoài nước.

Hiện nay, Khoa đào tạo sinh viên theo 03 chuyên ngành chính bao gồm CNSH Thực phẩm, CNSH Môi trường và CNSH Nông nghiệp ứng dụng.

Thông tin tuyển sinh của Khoa: