Bạn đang xem chủ đề: 'NGHIÊN CỨU KHOA HỌC'

Sep 11

Đổi phòng học – Dinh dưỡng và TPCN

Lớp 17SH01+TN học môn Dinh dưỡng và thực phẩm chức năng tại phòng E3.1.

Jul 04

Luật và chính sách môi trường L2

Mar 22

Luật và chính sách môi trường (30%)

Mar 22

Luật và chính sách môi trường L1 (70%)

Mar 22

Vật liệu trong công nghệ thực phẩm L2 (70%)

Mar 20

Quản lý chất thải rắn đô thị L2 (70%)

Mar 07

Dinh dưỡng và thực phẩm chức năng L2

Feb 28

Thực tế tham quan cơ sở chế biến TP (30%)

Feb 28

Thực tế tham quan cơ sở chế biến TP (70%)

Feb 28

Quản lý chất lượng và luật TP L2

Older Entries »