Bạn đang xem chủ đề: 'Thời khóa biểu'

Sep 14

Báo phòng học tăng tiết – CNSH nhập môn

Lớp 18SH01+TN học tăng tiết môn CNSH nhập môn vào sáng thứ 6, 15/09, phòng B06.

Sep 13

Đổi phòng học – Dinh dưỡng và TPCN

Lớp 17SH01 + TN học Dinh dưỡng và TPCN, chiều thứ 4, phòng C02.

Sep 11

Phiếu báo nghỉ

17SH02: Hệ thống thông tin địa lý, sáng thứ 3, 12/9. 17SH02: Quản lý tài nguyên đất và mt, chiều thứ 3, 12/9. 17SH01: CNCB thực phẩm, sáng thứ 5, 14/9. 19SH01: Vi sinh học đại cương, chiều thứ 5, 14/09.

Sep 11

Đổi lịch học – Quản lý chất thải rắn nguy hại

Lớp 17SH02+TN đổi lịch học môn Quản lý CTR nguy hại sang sáng thứ 6, phòng E03A, từ ngày 15/9/2017.

Sep 11

Đổi phòng học – Dinh dưỡng và TPCN

Lớp 17SH01+TN học môn Dinh dưỡng và thực phẩm chức năng tại phòng E3.1.

Sep 08

Lịch học bù Quản lý CTR đô thị

Lớp 17SH02 + TN học bù môn Quản lý chất thải rắn đô thị theo lịch sau: Sáng chủ nhật, 10/09/2017. Phòng B05. Ghi chú: buổi học ngày 17/09 được nghỉ.

Jul 05

Báo nghỉ – học bù -Kỹ thuật di truyền cơ bản

Lớp 18SH01 + TN được nghỉ tiết môn Kỹ thuật di truyền cơ bản vào chiều thứ 5 (06/7) và học bù vào sáng thứ 6 (07/7) tại phòng AI.3.

Jun 30

Danh sách các môn học trong HK 1, 2017 – 2018 (môn học Khoa quản lý)

SV click phải vào thời khóa biểu, chọn xem ảnh để xem thời khóa biểu rõ hơn. Cuối TKB có mô tả tóm tắt nội dung của các môn học tự chọn, SV tham khảo để đăng ký môn tự chọn. Nếu vẫn có thắc mắc, SV có thể liên hệ C. Giao để được […]

Jun 07

Báo phòng học – Quá trình, thiết bị, công nghệ

Lớp 17SH01+TN học Môn Quá trình, thiết bị, công nghệ theo lịch sau: Sáng thứ 5: 08/06: BIII.11 Chiều thứ 5: 08/06: BIII.14 Sáng thứ 4: 14/06: BIII.14 Sáng thứ 5: 15/06: BIII.11

Jun 05

Báo phòng sinh hoạt

LỚP NỘI DUNG SINH HOẠT NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG GHI CHÚ 19SH01 Sinh hoạt với GV chủ nhiệm 07/06 4 S C01 Bắt đầu lúc 8h00 KHÓA 17 Đại hội Chi Đoàn 07/06 4 S E4.2

« Newer Entries - Older Entries »