Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 20'

Aug 12

Thực hành Công nghệ enzyme, protein (30%)

Aug 12

Thực hành Công nghệ enzyme, protein (70%)

Jul 18

Thực hành kỹ thuật di truyền (30%)

Jul 18

Thực hành kỹ thuật di truyền (70%)

Jul 05

Công nghệ enzyme, protein (30%)

Jul 05

Công nghệ enzyme, protein (50%)

Jul 05

Sinh tin học (30%)

Jul 05

Sinh tin học (50%)

Jul 02

Kỹ thuật di truyền chuyên sâu (30%)

Jul 02

Kỹ thuật di truyền chuyên sâu (50%)

Older Entries »