Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 20'

Oct 03

Vi sinh học đại cương (30%)

Oct 03

Vi sinh học đại cương (50%)

Sep 07

Thực hành sinh lý thực vật (30%)

Aug 28

Thực tập hóa học đại cương B1 (30%)

Aug 28

Thực tập hóa học đại cương B1 (50%)

Aug 28

Thực tập hóa học đại cương B2 (50%)

Aug 06

Thực hành sinh hóa (30%)

Aug 06

Thực hành sinh hóa (70%)

Jul 12

Sinh hóa (50%)

Jul 12

Sinh hóa (30%)

« Newer Entries - Older Entries »