Bạn đang xem chủ đề: 'Giai đoạn Cơ sở – Chuyên ngành'

Sep 07

Thực hành sinh lý thực vật (30%)

Sep 06

Quản lý môi trường (30%)

Sep 06

Quản lý môi trường (50%)

Aug 28

Thực tập hóa học đại cương B1 (30%)

Aug 28

Thực tập hóa học đại cương B1 (50%)

Aug 28

Thực tập hóa học đại cương B2 (50%)

Aug 28

Thực hành sinh tin học (30%)

Aug 28

Thực hành sinh tin học (50%)

Aug 28

Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm (30%)

Aug 28

Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm (50%)

Older Entries »