Bạn đang xem chủ đề: 'Giai đoạn Cơ sở – Chuyên ngành'

Aug 14

Thực hành vi sinh thực phẩm (30%)

Aug 14

Thực hành vi sinh thực phẩm (70%)

Aug 14

Thực hành sinh lý thực vật (30%)

Aug 14

Thực hành sinh lý thực vật (70%)

Aug 14

Thực hành đánh giá cảm quan TP (30%)

Aug 14

Thực hành đánh giá cảm quan TP (70%)

Aug 14

Đánh giá cảm quan thực phẩm (30%)

Aug 14

Đánh giá cảm quan thực phẩm (50%)

Aug 14

CNCB sữa và sản phẩm sữa (30%)

Aug 14

CNCB sữa và sản phẩm sữa (50%)

Older Entries »