Bạn đang xem chủ đề: 'Giai đoạn Cơ sở – Chuyên ngành'

Oct 03

Vi sinh thực phẩm (30%)

Oct 03

Vi sinh thực phẩm (50%)

Oct 03

Vi sinh học đại cương (30%)

Oct 03

Vi sinh học đại cương (50%)

Oct 03

Quá trình, thiết bị và công nghệ (50%)

Oct 03

Quá trình, thiết bị và công nghệ (30%)

Sep 07

Thực hành sinh lý thực vật (30%)

Sep 06

Quản lý môi trường (30%)

Sep 06

Quản lý môi trường (50%)

Aug 28

Thực tập hóa học đại cương B1 (30%)

Older Entries »