Bạn đang xem chủ đề: 'Điểm thi'

Oct 03

Vi sinh học đại cương (50%)

Oct 03

Quá trình, thiết bị và công nghệ (50%)

Oct 03

Quá trình, thiết bị và công nghệ (30%)

Oct 03

Quản lý môi trường (30%) (2-1718)

Oct 03

Quản lý môi trường (70%) (2-1718)

Oct 03

Công nghệ enzyme và protein (3-1718)

Oct 03

CNCB sữa và các sản phẩm sữa (3-1718)

Sep 13

Toán cao cấp B1 (50%)

Sep 13

Toán cao cấp B1 (30%)

Sep 13

Thí nghiệm vật lý (100%)

« Newer Entries - Older Entries »