Bạn đang xem chủ đề: 'Trả nợ'

Sep 05

Quá trình, thiết bị và công nghệ (30%)

Sep 05

Quá trình, thiết bị và công nghệ (50%)

Aug 14

Thực hành vi sinh thực phẩm (30%)

Aug 14

Thực hành vi sinh thực phẩm (70%)

Aug 14

Thực hành đánh giá cảm quan TP (30%)

Aug 14

Thực hành đánh giá cảm quan TP (70%)

Aug 14

Đánh giá cảm quan thực phẩm (30%)

Aug 14

Đánh giá cảm quan thực phẩm (50%)

Aug 14

CNCB sữa và sản phẩm sữa (30%)

Aug 14

CNCB sữa và sản phẩm sữa (50%)

Older Entries »