Bạn đang xem chủ đề: 'CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO'

Apr 02

Chuẩn đầu ra ngành CNSH

  Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, và năng lực thực hành nghề nghiệp Ký hiệu Chủ đề Chuẩn đầu ra Trình độ năng lực A. Kiến thức   A.1 Kiến thức đại cương (Toán, Lý, […]

Jan 07

Chương trình đào tạo tín chỉ (từ K20 trở về sau)

  I. Khối Kiến Thức Cơ Bản, Cơ Sở Ngành Năm 1 I.1 Nhóm môn học bắt buộc: STT Mã môn Tên môn TC Số tiết LT TH Học kỳ 1.        ENG0954 Anh văn cơ bản 1 4 60 60 0 1 2.        PHE0251 Giáo dục thể chất 1 (*) 1 30 0 […]

Jan 03

Chương trình đào tạo tín chỉ (K16 – K19)

STT MÃ MÔN TÊN MÔN TC LT TH HK NĂM 1 Bắt buộc 1 ENG0013 Anh văn cơ bản 1 3 45 1 2 MAT0053 Toán cao cấp B1 3 45 1 3 MIL0013 Giáo dục QP-AN 1 (*) 3 45 1 4 PHE0251 Giáo dục thể chất 1 (*) 1 30 1 5 POL0025 […]

Jan 03

Chương trình đào tạo tín chỉ (K16-K19)

STT MÃ MÔN TÊN MÔN TC LT TH HK NĂM 1 Bắt buộc 1 ENG0013 Anh văn cơ bản 1 3 45 1 2 MAT0053 Toán cao cấp B1 3 45 1 3 MIL0013 Giáo dục QP-AN 1 (*) 3 45 1 4 PHE0251 Giáo dục thể chất 1 (*) 1 30 1 5 POL0025 […]

Jan 03

Chương trình đào tạo tín chỉ (K16-K19)

STT MÃ MÔN TÊN MÔN TC LT TH HK NĂM 1 Bắt buộc 1 MAT0053 Toán cao cấp B1 3 45 1 2 MIL0013 Giáo dục QP-AN 1 (*) 3 45 1 3 PHE0251 Giáo dục thể chất 1 (*) 1 30 1 4 POL0025 Những NLCB của CNML 5 75 1 5 BSC0032 Hóa […]

Aug 13

Chương trình đào tạo niên chế

A. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG (64 ĐVHT – Không kể GDTC và GDQP) STT Mã số môn học TÊN MÔN HỌC Số ĐVHT LT TH 1 001108138 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác Lênin 8 90 60 2 001109233 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 45 3 001110334 Đường lối cách […]

Aug 13

Chương trình đào tạo niên chế

A. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG (64 ĐVHT – Không kể GDTC và GDQP) STT Mã số môn học TÊN MÔN HỌC Số ĐVHT LT TH 1 001108138 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác Lênin 8 90 60 2 001109233 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 45 3 001110334 Đường lối cách […]

Aug 10

Chương trình đào tạo niên chế

A. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG (64 ĐVHT – Không kể GDTC và GDQP) STT Mã số môn học TÊN MÔN HỌC Số ĐVHT LT TH 1 001108138 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác Lênin 8 90 60 2 001109233 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 45 3 001110334 Đường lối cách […]