Bạn đang xem chủ đề: 'Trả nợ'

Sep 14

Báo phòng học tăng tiết – CNSH nhập môn

Lớp 18SH01+TN học tăng tiết môn CNSH nhập môn vào sáng thứ 6, 15/09, phòng B06.

Sep 11

Phiếu báo nghỉ

17SH02: Hệ thống thông tin địa lý, sáng thứ 3, 12/9. 17SH02: Quản lý tài nguyên đất và mt, chiều thứ 3, 12/9. 17SH01: CNCB thực phẩm, sáng thứ 5, 14/9. 19SH01: Vi sinh học đại cương, chiều thứ 5, 14/09.

Sep 08

Lịch học bù Quản lý CTR đô thị

Lớp 17SH02 + TN học bù môn Quản lý chất thải rắn đô thị theo lịch sau: Sáng chủ nhật, 10/09/2017. Phòng B05. Ghi chú: buổi học ngày 17/09 được nghỉ.

Jul 05

Báo nghỉ – học bù -Kỹ thuật di truyền cơ bản

Lớp 18SH01 + TN được nghỉ tiết môn Kỹ thuật di truyền cơ bản vào chiều thứ 5 (06/7) và học bù vào sáng thứ 6 (07/7) tại phòng AI.3.

Jun 07

Báo phòng học – Quá trình, thiết bị, công nghệ

Lớp 17SH01+TN học Môn Quá trình, thiết bị, công nghệ theo lịch sau: Sáng thứ 5: 08/06: BIII.11 Chiều thứ 5: 08/06: BIII.14 Sáng thứ 4: 14/06: BIII.14 Sáng thứ 5: 15/06: BIII.11

Jun 05

Lịch thi Thực tập hóa học đại cương B1

Lớp 19SH01+TN thi Thực tập hóa học đại cương B1 vào lúc 8h00, thứ 5, 08/06, tại PTN Thực phẩm (Cơ sở Hoàng Hoa Thám).

Jun 01

Phòng học bù

LỚP MÔN NGÀY BĐ NGÀY KT THỨ BUÔI PHÒNG 17SH02 Thực hành đánh giá tác động môi trường 08/06 08/06 5 S BIII.10 17SH01 Quá trình, thiết bị, công nghệ 07/06 14/06 4 S BIII.14 17SH01 Quá trình, thiết bị, công nghệ 08/06 15/06 5 S BIII.11

May 19

Báo phòng học – Sinh học phân tử

Lớp 18SH01+TN học buổi cuối môn Sinh học phân tử vào chiều thứ 3, 23/05/2017, tại phòng BIII.10.

May 18

Thời khóa biểu HK 3, 2016-2017

May 16

Phiếu báo nghỉ – Quá trình, thiết bị, công nghệ

Lớp 17SH01+TN được nghỉ tiết môn Quá trình, thiết bị, công nghệ vào: Sáng thứ 4, 17/05 Sáng thứ 5, 18/05 và 25/05

« Newer Entries - Older Entries »