Bạn đang xem chủ đề: 'CNSH – Thực phẩm'

Jan 07

Chương trình đào tạo tín chỉ (từ K20 trở về sau)

  I. Khối Kiến Thức Cơ Bản, Cơ Sở Ngành Năm 1 I.1 Nhóm môn học bắt buộc: STT Mã môn Tên môn TC Số tiết LT TH Học kỳ 1.        ENG0954 Anh văn cơ bản 1 4 60 60 0 1 2.        PHE0251 Giáo dục thể chất 1 (*) 1 30 0 […]

Jan 03

Chương trình đào tạo tín chỉ (K16-K19)

STT MÃ MÔN TÊN MÔN TC LT TH HK NĂM 1 Bắt buộc 1 ENG0013 Anh văn cơ bản 1 3 45 1 2 MAT0053 Toán cao cấp B1 3 45 1 3 MIL0013 Giáo dục QP-AN 1 (*) 3 45 1 4 PHE0251 Giáo dục thể chất 1 (*) 1 30 1 5 POL0025 […]

Aug 10

Chương trình đào tạo niên chế

A. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG (64 ĐVHT – Không kể GDTC và GDQP) STT Mã số môn học TÊN MÔN HỌC Số ĐVHT LT TH 1 001108138 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác Lênin 8 90 60 2 001109233 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 45 3 001110334 Đường lối cách […]