Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 16'

Feb 28

Quản lý chất lượng và luật TP L2

Feb 20

Độc chất học thực phẩm L2

Feb 20

Độc chất học môi trường L2

Jan 19

Thực hành CNTP (xưởng sx) (30%)

Jan 19

Thực hành CNTP (xưởng sx) (70%)

     

Jan 19

CNCB thịt, thủy sản (30%)

Jan 19

CNCB thịt, thủy sản L1 (70%)

Jan 19

Quản lý chất thải rắn đô thị (30%)

Jan 19

Quản lý chất thải rắn đô thị L1 (70%)

 

Jan 16

Vật liệu trong CNTP (30%)

« Newer Entries - Older Entries »