Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 17'

Nov 17

Phiếu báo nghỉ

18SH01: Vi sinh học đại cương, Thứ 7, 18/11, sáng chiều. 17SH01: Thực hành CNTP (xưởng sản xuất), 20/11 – 11/12, sáng thứ 2. Lịch học sẽ cập nhật sau. 17SH01: Thực hành CNCB thịt, thủy sản, 23/11 – 14/12, chiều thứ 5. Lịch học sẽ cập nhật sau.

Nov 16

Báo phòng học – 17SH01

Thực tế tham quan cơ sở chế biến TP, chiều thứ 3, 21/11, phòng B05.

Nov 16

Đổi lịch học – 17SH02

Luật và chính sách môi trường, 16/11, chuyển từ buổi sáng sang buổi chiều, phòng BII.8 Thực hành xử lý ô nhiễm không khí, chuyển từ chiều thứ 5 sang sáng thứ 6, 17/11, PTN MT Thực tế tham quan hệ thống xử lý môi trường,17/11: nghỉ.

Nov 15

Lịch học “Thực tế tham quan cơ sở chế biến TP”

Chiều thứ 3, 21/11, phòng học thông báo sau. Sáng thứ 3, 28/11, Nhà máy Ajinomoto Sáng thứ 5, 07/12, CTy An Phát Sáng thứ 6, 15/12, Nhà máy bia Heineken Việt Nam Sáng thứ 2, 18/12, Nhà máy Yakult Việt Nam 1 buổi cuối học tại PTN TP.

Nov 15

Phiếu báo nghỉ – 17SH01

CNCB thịt, thủy sản, chiều thứ 4, 15/11 Thực hành CNCB thịt, thủy sản, chiều thứ 5, 16/11

Nov 14

Lịch tăng tiết – đổi lịch học – 17SH01

An toàn TP và các chính sách, luật, 15/11 – 06/12, sáng thứ 4, B06, (tăng tiết). CNCB thịt, thủy sản, 15/11 – 06/12, chiều thứ 4, BIII10 (đổi lịch và phòng học).

Nov 11

Báo phòng học bù – thay đổi phòng học

LỚP MÔN TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG GHI CHÚ 17SH02 Độc chất học MT 13/11 13/11 2 S AI4 học bù 17SH02 Luật và chính sách MT 14/11 14/11 3 S BII8 học bù 17SH02 Xử lý nước cấp 17/11 08/12 6 C B05 đổi phòng 18SH01 CNSH tế bào TV 15/11 06/12 […]

Nov 09

Phiếu báo nghỉ – Phụ gia và bao bì TP

Lớp 17SH01+TN được nghỉ tiết môn Phụ gia và bao bì TP ngày 16/11/2017. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Nov 08

Phiếu báo nghỉ – Luật và chính sách môi trường

Lớp 17SH02 + TN được nghỉ tiết môn Luật và chính sách môi trường vào ngày 09/11/2017. Lịch học bù sẽ thông báo sau.

Nov 06

V/v thay đổi nhóm học Thực hành CN enzyme protein

Danh sách SV chia nhóm môn Thực hành công nghệ enzyme protein có thay đổi như sau, đề nghị SV cập nhật và đi học đúng nhóm được chia. * Nhóm 1: Chiều thứ 2, 13/11 – 18/12/2017. * Nhóm 2: Chiều thứ 3, 14/11 – 19/12/2-17.

« Newer Entries - Older Entries »