Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 17'

Jun 30

Danh sách các môn học trong HK 1, 2017 – 2018 (môn học Khoa quản lý)

SV click phải vào thời khóa biểu, chọn xem ảnh để xem thời khóa biểu rõ hơn. Cuối TKB có mô tả tóm tắt nội dung của các môn học tự chọn, SV tham khảo để đăng ký môn tự chọn. Nếu vẫn có thắc mắc, SV có thể liên hệ C. Giao để được […]

Jun 07

Báo phòng học – Quá trình, thiết bị, công nghệ

Lớp 17SH01+TN học Môn Quá trình, thiết bị, công nghệ theo lịch sau: Sáng thứ 5: 08/06: BIII.11 Chiều thứ 5: 08/06: BIII.14 Sáng thứ 4: 14/06: BIII.14 Sáng thứ 5: 15/06: BIII.11

Jun 05

Báo phòng sinh hoạt

LỚP NỘI DUNG SINH HOẠT NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG GHI CHÚ 19SH01 Sinh hoạt với GV chủ nhiệm 07/06 4 S C01 Bắt đầu lúc 8h00 KHÓA 17 Đại hội Chi Đoàn 07/06 4 S E4.2

Jun 01

Phòng học bù

LỚP MÔN NGÀY BĐ NGÀY KT THỨ BUÔI PHÒNG 17SH02 Thực hành đánh giá tác động môi trường 08/06 08/06 5 S BIII.10 17SH01 Quá trình, thiết bị, công nghệ 07/06 14/06 4 S BIII.14 17SH01 Quá trình, thiết bị, công nghệ 08/06 15/06 5 S BIII.11

May 29

Báo phòng học – CNCB đường, bánh, kẹo

Lớp 17SH01+TN học môn CNCB đường, bánh, kẹo ngày 05/06 và sáng ngày 06/06 tại phòng BII.5.

May 29

Lịch học buổi cuối – Thực hành đánh giá tác động môi trường

Lớp 17SH02+TN học buổi cuối môn Thực hành đánh giá tác động môi trường vào buổi sáng thứ 5 (08/06), phòng học sẽ được thông báo sau.

May 16

Phiếu báo nghỉ – Quá trình, thiết bị, công nghệ

Lớp 17SH01+TN được nghỉ tiết môn Quá trình, thiết bị, công nghệ vào: Sáng thứ 4, 17/05 Sáng thứ 5, 18/05 và 25/05

May 16

Lịch học – Quá trình, thiết bị, công nghệ

Sáng thứ 4, phòng AII.2 Sáng thứ 5, phòng B06 Từ 17/05 – 01/06/2017

May 16

Lịch học bù

LỚP MÔN NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG GHI CHÚ 19SH01 Thực tập hóa học đại cương B1 23/05 30/05 3 C PTN TP Buổi 5 Buổi 6 17SH01 Thực hành đánh giá cảm quan TP 24/05 4 C PTN TP Buổi 6 18SH01 Thực hành sinh hóa 25/05 5 C PTN TP Buổi 6 18SH01 Thực […]

Apr 25

Lịch học bù – Thực hành xử lý nước thải

Trong tuần lễ 24/04 – 29/04/2017, lớp 17SH02 học môn Thực hành xử lý nước thải theo lịch sau: Sáng chiều thứ 4 (26/04), PTN Môi trường. Chiều thứ 5 (27/04), PTN Môi trường.

« Newer Entries - Older Entries »