Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 17'

Aug 16

Quản lý môi trường (30%)

Aug 16

Quản lý môi trường (50%)

   

Aug 03

CNCB lương thực, rau, củ, quả (50%)

Aug 03

CNCB lương thực, rau, củ, quả (30%)

Aug 03

CNCB đường, bánh, kẹo (50%)

Aug 03

CNCB đường, bánh, kẹo (30%)

Jul 20

Thực hành hóa học thực phẩm 30%

Jul 20

Thực hành hóa học thực phẩm 70%

Jul 11

Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm (30%)

Jul 11

Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm (70%)

Older Entries »