Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 17'

Jul 11

Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm (30%)

Jul 11

Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm (70%)

Jul 11

Thực hành xử lý nước thải (30%)

Jul 11

Thực hành xử lý nước thải (70%)

 

Jul 11

Công nghệ chế biến sữa và sản phẩm sữa (30%)

Jul 11

Công nghệ chế biến sữa và sản phẩm sữa (50%)

Jul 04

Xử lý nước thải (30%)

Jul 04

Xử lý nước thải (50%)

Jul 04

Vẽ kỹ thuật (30%)

Jul 04

Vẽ kỹ thuật (50%)

« Newer Entries - Older Entries »