Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 18'

Oct 03

Vi sinh thực phẩm (30%)

Oct 03

Vi sinh thực phẩm (50%)

Oct 03

Quá trình, thiết bị và công nghệ (50%)

Oct 03

Quá trình, thiết bị và công nghệ (30%)

Aug 28

Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm (30%)

Aug 28

Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm (50%)

Aug 06

Thực hành hóa học thực phẩm (70%)

Aug 06

Thực hành hóa học thực phẩm (30%)

Aug 06

Anh văn chuyên ngành (30%)

Aug 06

Anh văn chuyên ngành (50%)

Older Entries »