Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 19'

Sep 18

Vi sinh thực phẩm (50%)

Sep 18

Vi sinh thực phẩm (30%)

Sep 05

Quá trình, thiết bị và công nghệ (30%)

Sep 05

Quá trình, thiết bị và công nghệ (50%)

Aug 14

Thực hành vi sinh thực phẩm (30%)

Aug 14

Thực hành vi sinh thực phẩm (70%)

Aug 14

Thực hành đánh giá cảm quan TP (30%)

Aug 14

Thực hành đánh giá cảm quan TP (70%)

Aug 14

Đánh giá cảm quan thực phẩm (30%)

Aug 14

Đánh giá cảm quan thực phẩm (50%)

Older Entries »