Bạn đang xem chủ đề: 'Khóa 19'

Jan 30

Vi sinh học đại cương (30%)

Jan 30

Vi sinh học đại cương (50%)

Jan 30

Sinh học phân tử (30%)

Jan 30

Sinh học phân tử (50%)

Jan 25

Thực hành công nghệ enzyme, protein (30%)

Jan 25

Thực hành công nghệ enzyme, protein (70%)

Jan 19

Thực hành vi sinh (30%)

Jan 19

Thực hành vi sinh (70%)

Jan 03

Thực tập hóa học đại cương B2 (30%)

Jan 03

Thực tập hóa học đại cương B2 (70%)

« Newer Entries - Older Entries »