Nov 21

Phòng học bù

Posted by on Nov 21 2016 at 06:27 sáng

LỚP
MÔN HỌC
NGÀY
THỨ
BUỔI
PHÒNG
16SH01
Luật và chính sách MT
23/11
4
S
BIII.12
16SH01
Thủy sinh học MT
23/11
4
C
BIII.12
17SH01
Ktdt chuyên sâu
03/12
7
SC
BIII.10

*Ghi chú: Môn Thủy sinh học môi trường buổi học vào thứ 6 tuần này (25/11) lớp chuyển sang PTN Sinh để sử dụng kính hiển vi.