Feb 13

V/v ban hành Quy định tổ chức thi cuối học phần (không thi lần 2)

Posted by on Feb 13 2017 at 08:57 sáng

QUY ĐỊNH

V/V TỔ CHỨC THI CUÔI HỌC PHẦN ĐỐI VỚI HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

  • Thời gian áp dung: kể từ học kỳ II, năm học 2016 – 2017.
  • Đối tượng áp dụng: SV hệ đại học, cao đẳng chính quy tại trương ĐhBD (cơ sở chính và phân hiệu Cà Mau).
  • Quy định: Cuối HK, đối với mỗi học phần, nhà trường chỉ tổ chức 1 kỳ thi chính (không tổ chức kỳ thi phụ). Những SV chưa đạt trong kỳ thi chính của một học phần phải đăng ký học lại học phần đó theo quy định.