Aug 08

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa CNSH

Posted by on Aug 08 2012 at 03:16 sáng

 Ngày 16 tháng 5 năm 2011 Hiệu trưởng trường Đại học Bình Dương đã ra Quyết định số 109/QĐ-ĐHBD về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa CNSH, bao gồm các thành viên:

 1. TSKH. Huỳnh Thanh Tùng                       Chủ tịch Hội đồng
 2. GS. TSKH Lê Văn Tố                                       Ủy viên
 3. PGS. TS. Bùi Huy Như Phúc                            Ủy viên
 4. TS. Hồ Thị Nguyệt Thu                                     Ủy viên
 5. PGS. TS. Lê Đăng Đảnh                                    Ủy viên
 6. PGS.TS. Nguyễn Văn Khanh                             Ủy viên
 7. TS. Nguyễn Thanh Bình                                     Ủy viên
 8. ThS. Trần Minh Đạt                                           Ủy viên
 9. ThS. Trần Thị Thu Vân                                      Ủy viên
 10. ThS. Vũ Thụy Quang                                          Ủy viên
 11. ThS. Vương Lợi                                                 Ủy viên