Apr 20

Báo phòng học bù

Posted by on Apr 20 2017 at 09:58 sáng

LỚP
MÔN
NGÀY
THỨ
BUỔI
PHÒNG
19SH01
Sinh hoạt với GV chủ nhiệm
25/04
3
11-13h
B04
17SH01
CNCB sữa và sản phẩm sữa
09/05
3
S+C
BII5
17SH01
CNCB đường, bánh, kẹo
22/05
2
S+C
AI.1
17SH01 CNCB đường, bánh, kẹo 23/05
3
S
AI.1