May 16

Lịch học bù

Posted by on May 16 2017 at 02:33 chiều

LỚP
MÔN
NGÀY
THỨ
BUỔI
PHÒNG
GHI CHÚ
19SH01
Thực tập hóa học đại cương B1

23/05

30/05

3
C
PTN TP

Buổi 5

Buổi 6

17SH01
Thực hành đánh giá cảm quan TP
24/05
4
C
PTN TP Buổi 6
18SH01
Thực hành sinh hóa
25/05
5
C
PTN TP Buổi 6
18SH01
Thực tập hóa học đại cương B2

26/05

6
C
PTN TP Buổi 6