May 29

Báo phòng học – CNCB đường, bánh, kẹo

Posted by on May 29 2017 at 03:09 chiều

Lớp 17SH01+TN học môn CNCB đường, bánh, kẹo ngày 05/06 và sáng ngày 06/06 tại phòng BII.5.