Jun 01

Phòng học bù

Posted by on Jun 01 2017 at 09:22 sáng

LỚP
MÔN
NGÀY BĐ
NGÀY KT
THỨ
BUÔI
PHÒNG
17SH02
Thực hành đánh giá tác động môi trường
08/06
08/06
5
S
BIII.10
17SH01
Quá trình, thiết bị, công nghệ
07/06
14/06
4
S
BIII.14
17SH01
Quá trình, thiết bị, công nghệ 08/06
15/06
5
S
BIII.11