Jun 05

Báo phòng sinh hoạt

Posted by on Jun 05 2017 at 02:20 chiều

LỚP
NỘI DUNG SINH HOẠT
NGÀY
THỨ
BUỔI
PHÒNG
GHI CHÚ
19SH01
Sinh hoạt với GV chủ nhiệm
07/06
4
S
C01
Bắt đầu lúc 8h00
KHÓA 17
Đại hội Chi Đoàn
07/06
4
S
E4.2