Jun 07

Báo phòng học – Quá trình, thiết bị, công nghệ

Posted by on Jun 07 2017 at 08:04 sáng

Lớp 17SH01+TN học Môn Quá trình, thiết bị, công nghệ theo lịch sau:

  • Sáng thứ 5: 08/06: BIII.11
  • Chiều thứ 5: 08/06: BIII.14
  • Sáng thứ 4: 14/06: BIII.14
  • Sáng thứ 5: 15/06: BIII.11