Jul 05

Báo nghỉ – học bù -Kỹ thuật di truyền cơ bản

Posted by on Jul 05 2017 at 10:18 sáng

Lớp 18SH01 + TN được nghỉ tiết môn Kỹ thuật di truyền cơ bản vào chiều thứ 5 (06/7) và học bù vào sáng thứ 6 (07/7) tại phòng AI.3.