Jul 17

V/v điều chỉnh số tín chỉ tối đa của HK1, 2017-2018

Posted by on Jul 17 2017 at 10:59 sáng

Căn cứ theo quy định, SV được phép đăng ký tối đa 25 tín chỉ/ học kỳ, do đó đề nghị những SV có tên trong danh sách này điều chỉnh lại số tín chỉ đăng ký môn học trong học kỳ 1 năm học 2017-2018. Nếu sau khi kết thúc đăng ký môn học đợt 1, mà SV vẫn không điều chỉnh lại số tín chỉ tối đa thì sẽ bị hủy kết quả đăng ký./.