Jul 25

V/v không mở lớp một số môn tự chọn

Posted by on Jul 25 2017 at 08:55 sáng

Sau khi kết thúc đăng ký đợt 1, một số môn học tự chọn không đủ số lượng SV đăng ký để mở lớp bao gồm:

  • Công nghệ sản xuất sạch hơn
  • CN rượu, bia, nước giải khát (lý thuyết + thực hành)
  • Công nghệ chế biến các sản phẩm truyền thống
  • Phương pháp thống kê sinh học
  • Thực hành phần mềm thống kê sinh học

Do đó, đề nghị những SV nào đã đăng ký những môn học trên, tiến hành đăng ký lại bằng những môn học dưới đây vào ngày 25-28/07/2017 trên cổng thông tin SV:

  • 17SH01: Công nghệ chế biến thịt, thủy sản + Thực hành CNCB thịt, thủy sản
  • 17SH02: Độc chất học môi trường + Thủy sinh học môi trường
  • 18SH01: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học