Sep 08

Lịch học bù Quản lý CTR đô thị

Posted by on Sep 08 2017 at 09:05 sáng

Lớp 17SH02 + TN học bù môn Quản lý chất thải rắn đô thị theo lịch sau:

  • Sáng chủ nhật, 10/09/2017.
  • Phòng B05.
  • Ghi chú: buổi học ngày 17/09 được nghỉ.