Sep 11

Đổi phòng học – Dinh dưỡng và TPCN

Posted by on Sep 11 2017 at 04:36 chiều

Lớp 17SH01+TN học môn Dinh dưỡng và thực phẩm chức năng tại phòng E3.1.