Sep 11

Đổi lịch học – Quản lý chất thải rắn nguy hại

Posted by on Sep 11 2017 at 04:37 chiều

Lớp 17SH02+TN đổi lịch học môn Quản lý CTR nguy hại sang sáng thứ 6, phòng E03A, từ ngày 15/9/2017.