Sep 11

Phiếu báo nghỉ

Posted by on Sep 11 2017 at 04:40 chiều

  • 17SH02: Hệ thống thông tin địa lý, sáng thứ 3, 12/9.
  • 17SH02: Quản lý tài nguyên đất và mt, chiều thứ 3, 12/9.
  • 17SH01: CNCB thực phẩm, sáng thứ 5, 14/9.
  • 19SH01: Vi sinh học đại cương, chiều thứ 5, 14/09.