Sep 14

Báo phòng học tăng tiết – CNSH nhập môn

Posted by on Sep 14 2017 at 10:39 sáng

Lớp 18SH01+TN học tăng tiết môn CNSH nhập môn vào sáng thứ 6, 15/09, phòng B06.