Sep 18

Báo phòng học bù

Posted by on Sep 18 2017 at 08:29 sáng

  • 18SH01: CNSH nhập môn: Sáng thứ 4, 20/09, B05
  • 18SH01: Kỹ thuật di truyền chuyên sâu: Chiều thứ 5, 21/09, BIII.11
  • 17SH01: Công nghệ chế biến TP: Chiều thứ 6, 22/09, BII.8