Sep 24

Phiếu báo nghỉ – CNCB thực phẩm

Posted by on Sep 24 2017 at 04:19 chiều

Lớp 17SH01 + TN được nghỉ tiết môn Công nghệ chế biến thực phẩm vào ngày thứ 2 (25/9) và thứ 5 (28/9). Lịch học bù sẽ thông báo sau.