Sep 25

Đổi lịch học – CNSH tế bào động vật

Posted by on Sep 25 2017 at 08:17 sáng

Lớp18SH01 + TN học môn CNSH tế bào động vật theo lịch mới như sau:

  • Sáng thứ 3, 03/10 – 07/11
  • Phòng E03B (Hoàng Hoa Thám)