Oct 10

Phiếu báo nghỉ

Posted by on Oct 10 2017 at 07:36 sáng

  • 17SH01+TN: nghỉ CNCB thực phẩm, chiều thứ 3, 10/10
  • 17SH01+TN: nghỉ CNCB thịt, thủy sản, sáng thứ 4, 11/10
  • 17SH02+TN: nghỉ Độc chất học môi trường, sáng thứ 4, 11/10