Oct 10

Đổi lịch dạy 17SH02

Posted by on Oct 10 2017 at 09:03 sáng

  • Môn Thủy sinh học môi trường, ThS. Phạm Hữu Tân, Sáng thứ 2(11/12), sáng thứ 3 (12/12), sáng thứ 4 (13/12), sáng thứ 5 (14/12), sáng thứ 6 (15/12), sáng thứ 7 (16/12). Phòng học sẽ thông báo sau.
  • Môn Xử lý nước cấp, TS. Nguyễn Thái Anh, Chiều thứ 6 hằng tuần, 03/11 – 09/12. Phòng học sẽ thông báo sau.