Oct 31

Phiếu báo nghỉ

Posted by on Oct 31 2017 at 07:24 sáng

Lớp 18SH01 + 19SH01 + TN được nghỉ tiết môn Thực hành công nghệ enzyme, protein vào chiều thứ 2 (06/11) và chiều thứ 3 (07/11). Lịch học bù sẽ thông báo sau.