Nov 01

Báo phòng học

Posted by on Nov 01 2017 at 10:31 sáng

Lớp 18SH01 + TN học buổi cuối môn CNSH tế bào động vật ở phòng BIII.10, sáng thứ 7, 04/11/2017.