Nov 01

Thông tin SV cần lưu ý khi đăng ký môn học trong đợt 2

Posted by on Nov 01 2017 at 10:36 sáng

Hiện tại thời gian đăng ký môn học đợt 2 học kỳ 1 năm học 2017-2018 đã kết thúc. Và phòng Đào tạo đang hỗ trợ sinh viên xóa bỏ môn học đã đăng ký trong đợt 2 này. Nếu sinh viên có nguyện vọng xóa môn học đã đăng ký trong đợt 2, thì sinh viên phải tải mẫu đơn và làm theo như yêu cầu sau:
1. Tải mẫu đơn (đơn có gửi email cho từng sinh viên).
2. Điền đầy đủ thông tin vào đơn.
3. Truy cập Cổng thông tin sinh viên, in phiếu đối chiếu học phí nộp kèm theo đơn.
4. Nộp đơn về phòng Đào tạo (Thầy Trần Thanh Cơ) từ ngày 30/10/2017 đến hết ngày 01/11/2017 (nộp trong giờ hành chính)

p/s: Thầy Cơ chỉ hỗ trợ xóa môn học, còn sinh viên có nguyện vọng đăng ký bổ sung vào nhóm khác phải truy cập Cổng thông tin sinh viên đăng ký vào ngày 06/11/17 và 07/11/17 (sv.bdu.edu.vn)