Nov 06

V/v thay đổi nhóm học Thực hành CN enzyme protein

Posted by on Nov 06 2017 at 02:55 chiều

Danh sách SV chia nhóm môn Thực hành công nghệ enzyme protein có thay đổi như sau, đề nghị SV cập nhật và đi học đúng nhóm được chia.

* Nhóm 1: Chiều thứ 2, 13/11 – 18/12/2017.


* Nhóm 2: Chiều thứ 3, 14/11 – 19/12/2-17.