Nov 08

Phòng học tăng tiết – Vi sinh học đại cương

Posted by on Nov 08 2017 at 04:38 chiều

Lớp 19SH01 + TN học tăng tiết môn Vi sinh học đại cương vào sáng thứ 7 (11/11) tại phòng B06.

Ghi chú: chiều thứ 5 (09/11) vẫn học bình thường theo lịch đã thông báo.