Nov 09

Phiếu báo nghỉ – Phụ gia và bao bì TP

Posted by on Nov 09 2017 at 07:59 sáng

Lớp 17SH01+TN được nghỉ tiết môn Phụ gia và bao bì TP ngày 16/11/2017. Lịch học bù sẽ thông báo sau.