Nov 11

Báo phòng học bù – thay đổi phòng học

Posted by on Nov 11 2017 at 11:18 sáng

LỚP
MÔN
TỪ NGÀY
ĐẾN NGÀY
THỨ
BUỔI
PHÒNG
GHI CHÚ
17SH02
Độc chất học MT
13/11
13/11
2
S
AI4
học bù
17SH02
Luật và chính sách MT
14/11
14/11
3
S
BII8
học bù
17SH02
Xử lý nước cấp
17/11
08/12
6
C
B05
đổi phòng
18SH01
CNSH tế bào TV
15/11
06/12
4
S
E3.2
đổi phòng