Nov 14

Lịch tăng tiết – đổi lịch học – 17SH01

Posted by on Nov 14 2017 at 05:00 chiều

  • An toàn TP và các chính sách, luật, 15/11 – 06/12, sáng thứ 4, B06, (tăng tiết).
  • CNCB thịt, thủy sản, 15/11 – 06/12, chiều thứ 4, BIII10 (đổi lịch và phòng học).