Nov 16

Đổi lịch học – 17SH02

Posted by on Nov 16 2017 at 07:46 sáng

  • Luật và chính sách môi trường, 16/11, chuyển từ buổi sáng sang buổi chiều, phòng BII.8
  • Thực hành xử lý ô nhiễm không khí, chuyển từ chiều thứ 5 sang sáng thứ 6, 17/11, PTN MT
  • Thực tế tham quan hệ thống xử lý môi trường,17/11: nghỉ.