Nov 17

Lịch học bù, tăng tiết

Posted by on Nov 17 2017 at 02:44 chiều

LỚP
MÔN
NGÀY
THỨ
BUỔI
PHÒNG
GHI CHÚ
18SH01
CNSH tế bào thực vật
20/11
2
S
AI.1
tăng tiết
17SH01
CNCB thịt, thủy sản
20/11
2
S
A.4
học bù
17SH01 CNCB thịt, thủy sản 23/11
5
C
BIII.10
học bù
17SH01 CNCB thịt, thủy sản 24/11
6
C
BIII.11
học bù
19SH01
Vi sinh học đại cương
22/11
4
S
AI.1
học bù
20SH01
CNSH nhập môn
24/11
6
C
AI.3
học bù